انتصاب در گروه معارف اسلامی
51 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2013 11:53:00 AM
موضوع: سایر

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر قاسمی ،ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دکتر علی اصغر تجری به سمت مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم منصوب گردید.