انتصاب اولین معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
209 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2015 10:41:00 AM
موضوع: سایر

انتصاب دکتر علی اصغر تجری به عنوان اولین معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم .