ویژگی های دوستان صالح و طالح در قرآن و روایات
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : آقای علی صالحی ارمکی
ویژگی های دوستان صالح و طالح در قرآن و روایات