بررسی شیوه های تربیت جوانان در قرآن و تفاسیر
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : خانم بدری نادری
بررسی شیوه های تربیت جوانان در قرآن و تفاسیر