صحنه قیامت و نشانه های حدوث آن از دیدگاه قرآن و روایات
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسن جعفر آبادی
صحنه قیامت و نشانه های حدوث ان از دیدگاه قران و روایات