کذب و کاذب ازدیدگاه قرآن و حدیث
47 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : آقای محمد رضا نوریان
کذب و کاذب ازدیدگاه قرآن و حدیث