صفات مومنان در قرآن با تاکید بر تفاسیر مأثور شیعه
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : خانم زهرا طهماسبی
صفات مومنان در قرآن با تاکید بر تفاسیر مأثور شیعه