عقل گرائی و خرافه گرائی از نگاه قرآن و احادیث
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای مجید عراقیه فراهانی
عقل گرائی و خرافه گرائی از نگاه قرآن و احادیث