اقوام نابود شده به قهر و غضب خدا در قرآن و علل عذاب آنها
69 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : آقای کرم همتی مراد آبادی
اقوام نابود شده به قهر و غضب خدا در قرآن و علل عذاب آنها