آثار فردی و اجتماعی پیروی از حق و یا اعراض از آن از منظر قرآن و نهج البلاغه
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : خانم مهرنوش بیات
آثار فردی و اجتماعی پیروی از حق و یا اعراض از آن از منظر قرآن و نهج البلاغه