افترا و نسبت های ناروا از منظر قرآن کریم
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : خانم سوسن نظامی
افترا و نسبت های ناروا از منظر قرآن کریم