آثار دنیوی و اخروی ربا و علل حرمت آن از منظر قرآن و حدیث
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : آقای کرامت میری
آثار دنیوی و اخروی ربا و علل حرمت آن از منظر قرآن و حدیث