آسیب پذیری و سقوط انسان از مقام و هویت انسانی از منظر قرآن و روایات
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : اقای رسول شهریاری
آسیب پذیری و سقوط انسان از مقام و هویت انسانی از منظر قرآن و روایات