***
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : آقای دیلمی
***