جامعه جاهلی از منظر قرآن کریم
47 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : آقای شاملو
جامعه جاهلی از منظر قران کریم